IM statik

Projekt, základ dobrej stavby...

Statika pozemných stavieb

Projekt

» Projekty statiky

» Statické posudky

» Statické a dynamické výpočty


Som samostatný projektant zaoberajúci sa statikou pozemných stavieb, aktuálne spolupracujúci so statickou kanceláriou, ktorá disponuje tímom skúsených projektantov a inžinierov z oblasti statiky nosných konštrukcií budov. V rámci projekčnej praxe som sa spolupodieľal na projektovaní rôznych typov objektov a prešiel veľkou škálou konštrukčno-materiálových riešení nosných prvkov, vrátane návrhov ich založenia.


Autorizovaný stavebný inžinier

Od roku 2016 som autorizovaným stavebným inžinierom zapísaným v Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI) v kategórii I3 - inžinier pre statiku stavieb pod registračným číslom 6292.

Držiteľ autorizačného osvedčenia kategórie I3 je podľa § 5 ods.4 Zákona SNR č. 138/1992Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov, najmä na:

» vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb
» overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb
» vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky
» technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb

Ako člen SKSI sa pri výkone povolania riadim Záväznými dokumentami organizácie a Etickým kódexom členov SKSI.


Cenník/Cenová ponuka
Top